Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Của Nhà Máy Lee & Man

0 Comments
Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Của Nhà Máy Lee & Man - 1

So với nhiều ngành công nghiệp sản xuất khác, ngành sản xuất giấy có mức độ ô nhiễm cao, lượng xả thải lớn và ảnh hướng lớn tới con người và môi trường xung quanh nếu ô nhiễm từ nguồn nước thải không được xử lý. Vì thế, nhà máy Lee & Man luôn quan tâm và chú trọng nâng cao giải pháp xử lý nước thải.

Công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất giấy

Dựa vào nguồn nguyên liệu đầu vào mà công ty giấy Lee & Man có thể chia làm 2 loại công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất giấy.

Nguồn nguyên liệu bột gỗ

Quy trình thường được các doanh nghiệp giấy áp dụng phổ biến. Quá trình hoá lý (keo tụ/tạo bông), sinh học (hiếu khí, và kỵ khí kết hợp hiếu khí) và xử lý bậc ba với quá trình keo tụ/tạo bông hay quá trình oxy hóa (ozon hay fenton) để đạt quy chuẩn xả thải QCVN: 12/2008 cột B hay A.

Nguồn nguyên liệu thô giấy tái chế 

Công đoạn ban đầu của hệ thống xử lý được áp dụng là tách SS (bột giấy) khỏi nước thải với mục đích doanh nghiệp sản xuất giấy Lee & Man tái sử dụng nước thải và thu hồi bột giấy. Tiếp theo quá trình tách bột giấy là quá trình tuyển nổi áp lực khí hoà tan kết hợp keo tụ hay keo tụ/tạo bông và lắng để tách triệt để phần bột giấy trong nước thải.

Sau quá trình trên là công đoạn xử lý sinh học bao gồm kỵ khí kết hợp hiếu khí hay chỉ có quá trình hiếu khí được áp dụng. Bể kỵ khí UASB và các quá trình sinh học đã được áp dụng trong xử lý nước thải giấy và bột giấy. Quá trình sinh học hiếu khí được áp dụng là bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí và bùn hoạt tính với vật liệu dính bám. Để xử lý nước thải đạt QCVN 12:2008/BTNMT, cột A một số hệ thống xử lý đã áp dụng thêm công đoạn hóa lý sau quá trình sinh học hiếu khí và lọc áp lực nhằm xử lý triệt để các chất ô nhiễm. Các quá trình xử lý được áp dụng sau đó là keo tụ/tạo bông và lắng để tách triệt để phần bột giấy trong nước thải hay quá trình sinh học hiếu khí với bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí.Nước thải phát sinh từ công ty giấy từ bột giấy có nồng độ ô nhiễm thấp vì thế phổ biến là xử lý sơ bộ như lắng (trọng lực) hay tuyển nổi để tách SS với mục đích thu hồi bột giấy trong nước thải và tái sử dụng nước thải cho qui trình sản xuất. Tuy nhiên, để đạt quy chuẩn xả thải, thường áp dụng kỹ thuật bùn hoạt tính.

Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Của Nhà Máy Lee & Man - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *